Fagskolen i Troms avd. Tromsø

Tekniske fag

Breivika tekniske fagskole (BTF) endret navn til Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Teknsike fag i 2015. Dette i en prosess der vi ble sammenslått med "Helse- og Oppvekstfag" og "Maritime fag" og kom under navnet "Fagskolen i Troms avd. Tromsø".

Skolen er lokalisert fysisk til Breivika videregående skole i Tromsø, men i praksis er denne utdanninga definert som en selvstendig enhet med egen avdelingsleder.

Skolen holder til i 4. etasje i skolens hovedbygg med egne undervisningsrom, laboratorium og kontor for personalet. Miljøet er konsentrert og preget av tett integrasjon så vel faglig som sosialt.

Skolen er den største fagskolen i Nord-Norge med rundt 200 studenter. Skolen er også en del av Fagskolen Troms som består av fem fagskoler lokalisert i Troms fylke.

I det norske utdanningssystemet plasseres den tekniske fagskolen på 1. og 2. års høyskole nivå, og kall det gjerne en teknisk utdanning som utdanner teknikere innenfor de bransjer som er representert i utdanningsprogrammet. Breivika tekniske fagskole ble etablert i 1972 med en avdeling for elektronikk og en avdeling for anlegg og husbygging. Skolen var tidlig ute med både modulstrukturerte opplegg og tverrfaglige prosjekt som læringsmetode, og derfor kan dette læringsmiljøet trygt defineres som både progressivt og innovasjonsorientert. Utenom det å være faglig og pedagogisk oppdaterte, la også offensive bransjer sterke føringer slik at utdanninga fikk en hensiktsmessig utforming med god praktisk forankring i markedet.

Fagskolen har bevart sin egenart gjennom omfattende skolereformer som Lov om videregående opplæring pr. 1976 og Skolereformen av 1994. Gjennom den siste reformen ble det lagt tydelige føringer mot IT-støttet undervisning og digital læring. Så med bakgrunn i dette ble BTF som skolebasert utdanning avviklet rundt årtusenskiftet … for umiddelbart å gjenoppstå som et nettbasert tilbud allerede høsten 2001. Utdanninga ble nå et dynamisk desentralisert tilbud tuftet på en egnet e-læringsplattform der både fagstoff, oppgaver og innleveringsmapper var lagt ut. Kommunikasjonen mellom lærere og studenter foregikk dessuten pr. e-post og telefon.

Organiseringen av studiet var delt inn i en opplæringsdel bestående av et gitt antall samlinger pr. studieår. Disse ukesamlingene var preget av tradisjonell undervisning, laboratorie- og feltarbeid. Dermed ble gode lærringskulturer etablert gjennom både mangfoldig faglig samvirke og sosial integrasjon. Mellomperiodene – tiden mellom samlingene – defineres som utviklingsdelen av studiet. Dette er hverdagen for studentene med løsning av obligatoriske oppgaver i de ulike fag og få dem levert iht. deadlines i fremdriftsplanene. Det hører videre med til historien at alle lærerne ved BTF ble utkommandert på videreutdanning i ”nettbasert undervisning”, og dermed ble de pionerer også på dette feltet.

I forkant av overgangen fra skolebasert til nettbasert utdanning, måtte også lærerne iht. oppdaterte studieplaner utvikle nye studieopplegg i de respektive fag, samtidig som dette også skulle samordnes med andre tekniske fagskoler rundt omkring i landet. Innenfor denne helheten hører det dessuten med å opplyse at lærerne også ble engasjert for å få avviklet eksamen, - både som produsenter av nasjonale prøver og som sensorer. Flere av lærerne ved Breivika Tekniske Fagskole er dessuten faglitterære forfattere med en betydelig produksjon bak seg.

Skolen har også drevet med en del forsøks og utviklingsarbeid (FOU) etter oppdrag av bedrifter i nærmiljøet. Disse har i praksis blitt gjennomført som tverrfaglige prosjekt og dermed altså som en integrert del av undervisningen. Slike oppdrag er stimulerende for hele fagmiljøet, og skolen er hele tiden i dialog med bransjeorganisasjoner og bedrifter for å få tildelt relevante FOU-oppdrag.

 

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø