Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid er utviklet med sikte på å gi helse- og sosialpersonell med videregående opplæring og de med tilsvarende realkompetanse, mulighet til videreutdanning. Det kan styrke deres kompetanse i møte med nye og utvidede arbeidsoppgaver i helsevesenet og sosialsektoren. Fagskoleutdanningen har som overordnet mål å utdanne helse- og sosialpersonell innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med rus- og/eller psykiske problem og lidelser.

Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.
Fagskoleutdanningene skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Fagskoleutdanningene er derfor tverrfaglige, og har et klart brukerperspektiv.

Muligheter:

Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid kvalifiserer blant annet for arbeid innen:

Studieplan:

Se studieplan for ytterligere informasjon om studiets innhold. Her vil du finne studiets overordnede læringsutbyttebeskrivelse, emne beskrivelse og informasjon om eksamen og praksis, se studieplan.

I studiehåndboken vil du som student finne informasjon om studietilbudene, studieplaner, regelverk for fagskolen med mer. Som student har du mange rettigheter, men også en del plikter som du her får kjennskap til.

Praksis:

Praksis er en obligatorisk del av studietiden, og skal utgjøre 25% av samlet studietid, altså 300 timer eller 10 uker. Det er to måter å avvikle praksis:

Studentene kan også ha en kortere observasjonspraksis innen praksistiden om de ønsker det. Skolen ordner praksisplasser for studentene. De fleste studentene skriver en fordypningsoppgave som har sammenheng med forhold man har studert i praksisperioden. Se mer informasjon i studieplan.

Inntakskrav:

Krav til opptak ved fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid er fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag, og har fagbrev som helsefagarbeider, helsesekretær, omsorgsarbeider, hjelpepleier, barne- og ungdomsarbeider, ambulansefagarbeider, aktivitør eller lignende.

Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, hvor følgende punkter vektlegges:

Skolen gjør da en realkompetansevurdering av deg.

Studiet er delt inn i hovedemner. Det er mulig for studenter å søke om fritak for en eller flere hovedemner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende emner fra før. Se reglement for Fagskolen i Troms.

Alle søkere vil bli vurdert.

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø