Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskolen i Troms avd. Tromsø tilbyr Helse, aldring og aktiv omsorg som samlingsbasert og nettstøttet deltidsstudium over to år.

Fagskoleutdanningen innen Helse, aldring og aktiv omsorg har som hovedmålsettingen og overordnet mål å videreutdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere i eldreomsorgen.

Videreutdanningen i Helse, aldring og aktiv omsorg vil løfte opp tre områder som skal prege utdanningen; tverrfaglighet, brukerfokus og forebyggende arbeid. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og oppvekstsektoren. Fagskoleutdanningen er derfor tverrfaglig, og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig i denne sammenheng menes at de er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfag i videregående opplæring eller har tilsvarende realkompetanse.

Fagskoleutdanningen utdanningen skal kvalifisere til arbeid med eldre mennesker. I dette ligger det at studentene skal utvikle sin relasjons- og omsorgskompetanse og sin evne til samarbeid med brukere, pårørende og med andre yrkesgrupper. Videre omfatter kompetanseutviklingen både forebygging, behandling og rehabilitering i forhold til eldre mennesker.

Jobbmuligheter innen:

Fagskoleutdanning i Helse, aldring og aktiv omsorg kvalifiserer blant annet for arbeid innen:

Studieplan:

Se studieplan for ytterligere informasjon om studiets innhold. Her vil du finne studiets overordnede læringsutbyttebeskrivelse, emne beskrivelse og informasjon om eksamen og praksis, se studieplan.

I studiehåndboken vil du som student finne informasjon om studietilbudene, studieplaner, regelverk for fagskolen med mer. Som student har du mange rettigheter, men også en del plikter som du her får kjennskap til.

Praksis:

Praksis er en obligatorisk del av studietiden, og skal utgjøre 25% av samlet studietid, altså 300 timer eller 10 uker. Det er to måter å avvikle praksis:

Studentene kan også ha en kortere observasjonspraksis innen praksistiden om de ønsker det. Skolen ordner praksisplasser for studentene. De fleste studentene skriver en fordypningsoppgave som har sammenheng med forhold man har studert i praksisperioden. Se mer informasjon i studieplan.

Inntakskrav:

Krav til opptak ved fagskoleutdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg er fullført videregående opplæring i studieretning for helse- og oppvekstfag, og har fagbrev som helsefagarbeider, helsesekretær, omsorgsarbeider, hjelpepleier, barne- og ungdomsarbeider, ambulansefagarbeider, aktivitør eller lignende.

Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, hvor følgende punkter vektlegges:

Skolen gjør da en realkompetansevurdering av deg.

Studiet er delt inn i hovedemner. Det er mulig for studenter å søke om fritak for en eller flere hovedemner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende emner fra før. Se reglement for Fagskolen i Troms.

Alle søkere vil bli vurdert.

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø